cap

Inici Coneix ACEDOC Qui Som Que Fem Recursos Borsa Treball On Estem Transparència
  ORIENTACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
 
bruixola
 
Orientació laboral/professional

Servei adreçat a facilitar la integració laboral de les persones aturades i/o a millorar les possibilitats d’inserció i promoció professional de les persones treballadores desocupades o en actiu. Es determina un pla individualitzat a partir de l’anàlisi de les diferents competències personals, aptituds, habilitats i preferències i interessos ocupacionals, i es dissenya l’itinerari formatiu i professional a curt, mig i llarg termini més adient a les característiques, situació personal i necessitats de la persona usuària del servei.

Així mateix, s’ofereix un coneixement de les ofertes del mercat laboral actual i futures tendències de col·locació del/s seu/s àmbit/s professional/s. El procés orientador comporta també facilitar informació per tal que la persona valori quins aspectes ha de potenciar per desenvolupar-se professionalment de manera satisfactòria.

Itinerari Personal d'Inserció

Programa d’informació i orientació professional i laboral subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d'Empresa i Ocupació. S’adreça a persones en situació de desocupació que han d’adquirir, millorar i/o potenciar els seus recursos sòciolaborals i les seves competències professionals. Es tracta d’un programa d’orientació, assessorament i acompanyament personalitzat mitjançant el diagnòstic de les característiques personals i professionals dins el mercat de treball, i un seguiment eficient durant el període d’atur, tot oferint un conjunt d’accions i mesures pràctiques de caràcter individual i/o grupal que facilitin la inserció o reinserció laboral de la persona participant.

Recursos per a la recerca de feina

Actuacions d’orientació per afavorir la transició a la vida activa, la inserció laboral i per afrontar canvis professionals, mitjançant donar a conèixer els mecanismes i estratègies de cerca de feina, els canals existents i els més adequats segons el cas, els procediments de selecció, les necessitats del mercat laboral actual i com accedir a les ofertes laborals, les eines de cerca i com fer-les eficaces, estratègies de comunicació, actituds i comportaments facilitadors i negatius en la cerca de feina, ... 

Reorientació professional: Recol·locació o Outplacement

Els canvis tecnològics i organitzatius, les reestructuracions de plantilles, provoquen excedents laborals en les empreses i institucions. Mitjançant el servei de reorientació professional o outplacement es presta suport i acompanyament per afrontar la nova situació de la persona afectada i afavorir la seva reincorporació al món del treball, facilitant la reorientació i reubicació professional de persones immerses en processos de reestructuració.

Club Feina

En l’espai Club Feina s’ofereixen serveis i recursos tècnics, materials, tecnològics i humans per a l’orientació, formació i inserció laboral. Aquest espai constitueix també un lloc de trobada i d’intercanvi, que pot ajudar a reforçar les actuacions de les persones i motivar-les per canviar actituds i afavorir dinàmiques positives en la cerca de feina.

Els serveis i recursos oferts són: Consulta d’ofertes laborals i de formació, Borses de treball, Centres de formació, Llistats d’empreses, Assessorament en la cerca de feina i en matèria laboral, Documentació professional (CV, cartes presentació, perfils competencials, ...), Connexió a internet, Accés a equips informàtics i de comunicació, Recursos de màrqueting ocupacional, ...

L’entitat ofereix l’assessorament d’un/a tècnic/a d’orientació per donar suport, assessorar, resoldre dubtes i canalitzar les inquietuds de les persones usuàries. Aquestes consultes es poden realitzar personalment (prèvia concertació dia i hora), telefònicament o per correu electrònic.

 
  ACCIÓ SOCIAL
 
social
 
Projectes d'informació,orientació i formació per a col·lectius desfavorits i/o en risc d'exclusió

Projectes adreçats a les persones de col·lectius desfavorits i en risc o situació de risc d’exclusió social.

La finalitat d’aquests programes és afavorir les condicions per aconseguir una integració sòciolaboral adequada, millorar l'ocupabilitat d’aquestes persones i/o l'articulació d'itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral que combinen formació per facilitar el coneixement o perfeccionament d’una especialitat laboral, orientació, motivació, tutoria, acompanyament i seguiment a la inserció, etc.

Amb aquestes actuacions es vol contribuir a superar les dificultats socials i també d’accés al mercat de treball, així com potenciar les condicions per a una acceptable incorporació al nou entorn i al món laboral mitjançant l’adquisició, desenvolupament i millora dels recursos, competències i motivacions necessàries.

Programes d'orientació i preparació per la jubilació

Un altre camp de treball agrupa el disseny i gestió d’activitats d’orientació i preparació a la jubilació.

Desenvolupar iniciatives que afavoreixin l’adaptació dels treballadors a la seva nova situació és una qüestió molt important per assolir una jubilació satisfactòria. Per això, s’ha d’afavorir el paper actiu de les persones que han finalitzat la seva etapa professional en la societat i fomentar la seva participació en aquesta. Entenem que això constitueix un doble benefici: d’una banda, per la societat i, per l’altra, per les persones que entren en aquesta nova etapa i la gent del seu entorn immediat.

Així, planificar la transició de la vida laboral a la jubilació pot ajudar a fer-se gran d’una manera activa i, per tant, més positiva. Un cop la persona ha arribat a aquesta nova fase de la seva vida, és important oferir-li mitjans i recursos amb els que mantenir-se activa un cop jubilada. Tenint en compte les noves polítiques socials, es fa necessari que les persones puguin gaudir d’orientació en la transició de la vida laboral a la jubilació i durant aquesta, per tal que aquest canvi vital sigui el més satisfactori possible.

Un dels punts importants per afrontar la jubilació d’una manera positiva i activa, és com utilitzar el temps d’oci o lleure. Entenem que pot afavorir la transició de la vida laboral a la jubilació el fomentar, especialment, els anys previs a la jubilació o bé un cop s’ha arribat, accions que ajudin a descobrir els nous interessos, inquietuds i motivacions de les persones.

El nostre projecte de treball se centra en el disseny, promoció i realització d’accions per fomentar la preparació activa a la jubilació:

  • Cursos de preparació a la jubilació
  • Orientació ocupacional i formació per a una jubilació activa
  • Gestió d’espais de trobada /intercanvi (Club jubilats empreses)

Altres actuacions (relacionades amb salut física i mental, prevenció, ...)

 
  FORMACIÓ
 
formacio
 
Disseny i gestió de programes formatius (empreses i institucions)

La millora de la capacitat tècnica de les persones i el reciclatge formatiu permanent, és un factor fonamental per facilitar el desenvolupament de les persones i l’adaptació als canvis tecnològics, organitzatius i socials.

La formació de qualitat encaminada a millorar les competències professionals és, per tant, clau en el desenvolupament de la carrera vital i laboral de les persones.

Els serveis que oferim són:

  • Detecció, anàlisi i diagnòstic de necessitats formatives
  • Elaboració de plans de formació
  • Disseny i impartició d’accions formatives
  • Gestió d'ajuts per a la formació contínua

En relació amb això, oferim la possibilitat de dur a terme cursos de formació a mida per a entitats, institucions i/o empreses, determinant els continguts, la metodologia i la durada de les accions formatives segons les necessitats que es vulguin abordar.

Programes de formació en TIC

Actuacions que pretenen acostar les noves eines d’informació i comunicació (TIC) a les persones, especialment aquelles amb més dificultats d'accés, desconeixement i manca de recursos, donat que no tenir accés o desconèixer les possibilitats de les noves tecnologies de la comunicació i informació i internet pot suposar, en un futur cada cop més immediat, estar desconnectat de les possibilitats que ofereix l'entorn i, per tant, no aprofitar uns recursos necessaris en diferents aspectes vitals com, per exemple, la cerca de col·locació.

Els objectius d’aquestes actuacions són bàsicament:

  • Donar a conèixer les potencialitats i recursos de les TIC.
  • Experimentar l'eficàcia de la utilització de la xarxa internet amb col·lectius que no hi tenen accés.
  • Proporcionar els recursos telemàtics i habilitats necessàries i útils als usuaris en diferents apartats vitals, entre els que destaquem la cerca de feina.

 

  MEMÒRIA D'ACTIVITATS
Obrir
clients
 

logo © 2000 - 2015   C/ Francesc Macià, 20-22, 1r 2ª. 08912 Badalona (Barcelona) creacio digital
  Política de privacitat acedoc@acedoc.cat Tel. 93 383 80 70
acedoc acedoc